ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 23/ก.พ./2564 09:17:29
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/ก.พ./2564 10:58:56
การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/ก.พ./2564 11:11:07
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/ก.พ./2564 09:03:49
รายการบัญชีที่สำคัญและงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 09/ก.พ./2564 14:24:30
แต่งตั้งและแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 06/ก.พ./2564 17:06:54
ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 05/ก.พ./2564 13:37:22
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 05/ก.พ./2564 13:36:18
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 28/ธ.ค./2563 09:03:51

>>ข่าวจาก สพม.ขอนแก่น ทั้งหมด<<
[ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 5] 25/ก.พ./2564 16:34:58
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา "กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา" 25/ก.พ./2564 15:03:21
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม.๓ 25/ก.พ./2564 14:22:20
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 25/ก.พ./2564 11:28:13
การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-25 ก.พ. 64 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด 24/ก.พ./2564 15:25:39
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม.๓ 24/ก.พ./2564 15:15:10
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 23/ก.พ./2564 15:24:04
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแวงน้อยศึกษาเข้ารับการทดสอบกำลังใจ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ 24/ก.พ./2564 15:29:58
ฝางวิทยายน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริม ความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔ 23/ก.พ./2564 10:17:18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 22/ก.พ./2564 10:37:35

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<