แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2565 19/ก.ย./2565 00:38:00
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 (O-35) 12/ส.ค./2565 10:32:14
  รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (O-28) 12/ส.ค./2565 10:32:27
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/ส.ค./2565 10:33:00
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี.พ.ศ. 2563 - 2564 (O-27) 12/ก.ค./2565 22:17:41
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่จ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565 (O-26(2)) 12/ก.ค./2565 22:20:20
  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2564 (O-26) 12/ส.ค./2565 10:33:12
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12/ก.ค./2565 20:16:25
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2656 12/ก.ค./2565 19:00:38
  การดำเนินงานตามตาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2565 12/ก.ค./2565 18:51:02
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 12/ก.ค./2565 18:27:13

>> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยโมเดล APS เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14/ก.ย./2565 14:14:12
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน LOCAL CONTEXT-BASED LEARNING: LBL เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14/ก.ย./2565 14:12:56
การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดย นายวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 31/ส.ค./2565 04:12:05
การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้วิจัย : นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา : 2564 25/ส.ค./2565 11:50:03
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผู้วิจัย นางณภาพร ศรีวะรมย์ 14/ส.ค./2565 14:22:25
การผนวกภาพผลงานของศิลปินตะวันตกและภาพถ่ายเพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรมตะวันตก ตามลัทธิศิลปะที่สนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ 26/ก.ค./2565 16:33:41
การพัฒนาการสร้างงานวีดิทัศน์รูปแบบหนังสั้นและ VTR เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้้าดีด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) ร่วมกับ กระบวนการ GPAS 5 STEPS เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการสร้างสื่อ Digital ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย...นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ 26/ก.ค./2565 16:31:06

>> รายการทั้งหมด