การประชุมติดตามการดำเนินงาน การประเมินด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน (OIT) ของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 14/ก.ค./2563 16:57:11
ผอ.สพม.25 ประกาศ เจตจำนง ปี 63 14/ก.ค./2563 16:47:28
ผอ.สพม.25 ชี้แจง ITA online ปี 63 14/ก.ค./2563 16:46:29
ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 14/ก.ค./2563 12:21:25
นโยบายการบริหารงานบุคคล 14/ก.ค./2563 10:01:06
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คำสั่งแบ่งงานกลุ่มนโยบายและแผน 10/ก.ค./2563 14:24:59
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือปฏิบัติงานของ กลุ่มนโยบายและแผน 10/ก.ค./2563 14:23:22
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพร เมืองนาค 10/ก.ค./2563 14:15:14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คู่มือการปฏิบัติงานของ นายมนตรี ศรีอุทธา 10/ก.ค./2563 14:13:10

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
ประชุมผู้ปกครอง ทศข.1-63 14/ก.ค./2563 09:07:08
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น นำเสนอแนวทางการขยายผลการจัดการศึกษาในรายการ "เสียงชุมชนคนอีสาน" 10/ก.ค./2563 12:55:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน 02/ก.ค./2563 18:23:56
วันเปิดภาคเรียน ทศข 01/ก.ค./2563 14:44:35
วารสารฉบับที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 01/ก.ค./2563 10:27:14
ปฐมนิเทศ ทศข 30/มิ.ย./2563 12:17:47
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน 26/มิ.ย./2563 18:20:36
โรงเรียนภูผาม่าน รับการประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24/มิ.ย./2563 11:52:49
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 26/มิ.ย./2563 18:22:35
โรงเรียนสีหราชเดโชชัยรับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจักการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24/มิ.ย./2563 10:04:08

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<