การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 05/ต.ค./2564 23:44:54
  หนังสือ - ปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า 2564 15/ก.ย./2564 10:06:53
  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 23/ส.ค./2564 14:45:45
  O37 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 14/ส.ค./2564 20:56:13
  O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 14/ส.ค./2564 19:51:45
  O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 14/ส.ค./2564 16:54:09
  o 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน 14/ส.ค./2564 16:10:11
  O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 14/ส.ค./2564 11:06:54
  คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร 13/ส.ค./2564 22:32:57
  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 13/ส.ค./2564 22:17:58
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 13/ส.ค./2564 21:48:14

>> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 19/ต.ค./2564 16:32:35
รายงานการประเมินโครงการแะถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 08/ก.ย./2564 05:29:21
รายงานผลการพัฒนากระบวนารบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 08/ก.ย./2564 05:20:04
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 01/ก.ย./2564 18:14:37
รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนจระเข้วิทยายน ปีการศึกษา 2563 14/มิ.ย./2564 15:46:59
รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัย นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 28/พ.ค./2564 13:25:46
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 20/พ.ค./2564 21:46:56
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 17/มี.ค./2564 10:40:01

>> รายการทั้งหมด