ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14/มี.ค./2562 09:43:57
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 12/มี.ค./2562 11:01:31
ตรวจสอบรายชื่่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่ิอสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/มี.ค./2562 10:59:11
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25/ก.พ./2562 10:38:00
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25/ก.พ./2562 10:30:39
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25/ก.พ./2562 10:28:36
มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 21/ก.พ./2562 13:13:53
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21/ก.พ./2562 10:23:26
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 18/ก.พ./2562 10:30:49

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 21/มี.ค./2562 16:23:18
ประกาศโรงเรียนพลรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ 21/มี.ค./2562 11:27:11
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 21/มี.ค./2562 09:36:11
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น 17/มี.ค./2562 16:55:32
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรมงานเปิดรั้วรำเพย 2561 08/มี.ค./2562 12:09:32
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดคัดนักฟุตบอล 04/มี.ค./2562 11:53:13
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13-18 ปี 07/มี.ค./2562 11:15:44
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 04/มี.ค./2562 10:29:57
กิจกรรมเปิดบ้านประชารัฐฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (PWS OpenHouse 2018) 27/ก.พ./2562 13:26:27
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 27/ก.พ./2562 10:11:09

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<