รายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 25/เม.ย./2565 10:51:49
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25/เม.ย./2565 10:45:53
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25/เม.ย./2565 10:32:14
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/เม.ย./2565 10:37:32
  การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 05/ต.ค./2564 23:44:54
  หนังสือ - ปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า 2564 15/ก.ย./2564 10:06:53
  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 23/ส.ค./2564 14:45:45
  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบฯ 2564 28/เม.ย./2565 09:56:20
  การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบฯ 2564 28/เม.ย./2565 09:55:57
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 28/เม.ย./2565 09:55:11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 28/เม.ย./2565 09:58:22

>> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง หลักการโปรแกรมด้วย Scratch รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางสายบัว พิมพ์มหา 19/พ.ค./2565 19:25:41
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ Active Learning รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดย ดร. นิตยาพร กินบุญ 18/พ.ค./2565 19:04:49
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขัน หุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ผู้ประเมิน นางสายบัว พิมพ์มหา 12/เม.ย./2565 13:02:41
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการปรับตัว ในกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 28/มี.ค./2565 15:05:04
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 25/ก.พ./2565 15:42:04
โครงงานทักษะอาชีพ เรื่องการศึกษาลักษณะทางพฤกษสตร์และการแปรรูปผักกะแยง 16/ก.พ./2565 15:44:58
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔ 26/ม.ค./2565 11:13:21
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR 26/ม.ค./2565 11:07:20

>> รายการทั้งหมด