คู่มือปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนางสาวพิศมัย โคสาดี 22/ก.ค./2564 12:29:14
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานเลขานุการ โดยนางสาวพิศมัย โคสาดี 22/ก.ค./2564 12:23:58
  คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวชไมพร ศิริวรรณ 22/ก.ค./2564 12:11:10
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./2564 14:53:13
  คู่มือการปฏิบ้ัติงานของนางจริยาวรรณ กรุงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน 21/ก.ค./2564 08:39:38
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 20/ก.ค./2564 21:49:41
  คู่มือการปฏิบัติงานนางไพทูรย์ นรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน 20/ก.ค./2564 20:22:41
  คู่มือ การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยนายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี 20/ก.ค./2564 14:53:10
  คู่มือ การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยนายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี 20/ก.ค./2564 14:39:13
  คู่มือการปฏิบ้ัติงานของนางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน 20/ก.ค./2564 20:23:20
  คู่มือการปฏิบ้ัติงานของนายมนตรี ศรีอุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน 20/ก.ค./2564 20:23:57

>> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด
รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัย นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 28/พ.ค./2564 13:25:46
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 20/พ.ค./2564 21:46:56
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 17/มี.ค./2564 10:40:01
การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 02/มี.ค./2564 13:40:19
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 02/มี.ค./2564 13:37:33
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง 28/ก.พ./2564 13:05:28
การถอดบทเรียน โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนขามแก่นนคร 02/พ.ย./2563 11:55:45
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 02/พ.ย./2563 11:31:14

>> รายการทั้งหมด