เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562]
แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562]
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 มิ.ย. 2562]
รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ [20 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ [20 มิ.ย. 2562]
เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลของการดำเนินการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ [20 มิ.ย. 2562]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<