การดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษฯ2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 มิ.ย. 2562]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดตามการพนันในเยาวชนและประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [18 มิ.ย. 2562]
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 มิ.ย. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประ กลุ่มนิเทศฯ [18 มิ.ย. 2562]
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 มิ.ย. 2562]
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ [17 มิ.ย. 2562]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [17 มิ.ย. 2562]
การสำรวจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ [17 มิ.ย. 2562]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<