รายงานการดูแลรักษาอุปกรณ์และห้องเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Devlopme กลุ่มนิเทศฯ [30 ต.ค. 2563]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล [29 ต.ค. 2563]
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล [29 ต.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย(Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [28 ต.ค. 2563]
ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศฯ [28 ต.ค. 2563]
จัดส่งเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนโยบายและแผน [28 ต.ค. 2563]
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [28 ต.ค. 2563]
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน [28 ต.ค. 2563]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<