การจัดทำมาตรฐานวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 ส.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2563]
การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กลุ่มนิเทศฯ [04 ส.ค. 2563]
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2563]
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [04 ส.ค. 2563]
การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศฯ [04 ส.ค. 2563]
การประกวดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศฯ [04 ส.ค. 2563]
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201 กลุ่มนิเทศฯ [04 ส.ค. 2563]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<