กรรมการบริหาร สพม.ขอนแก่น
     
  นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 06-5532-5297
e-mail : jackavut_s@kksec.go.th
 
       
นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์: 08-6230-3650
e-mail: wisit@kksec.go.th
นายสิทธิพล พหลทัพ
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 08-9428-3876
e-mail : sittipon25@kksec.go.th
  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 08-1749-4873
e-mail : artid.t@kksec.go.th
 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
เบอร์:
e-mail:
นางนวลอนงค์ จินดาภู
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์: 08-9709-8703
e-mail:nual-anong@kksec.go.th
นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
เบอร์: 09-2139-8488
e-mail:itsaree@kksec.go.th
นางดณษภร ผิวขาว
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์: 08-9422-0226
e-mail:dansaporn@kksec.go.th
นายประภาส วินิจสิริ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เบอร์: 08-2210-9480
e-mail: praphat@kksec.go.th

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
เบอร์:
e-mail:
นางสดใส สวัสดิรมย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์: 08-1051-3117
e-mail:sodsai@kksec.go.th
นางอรุณศรี เมืองครุธ
ผอ.อำนวยการ
เบอร์: 09-3558-1117
e-mail:aroonsri@kksec.go.th
นายถวิล ม่วงสุข
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์: 06-1353-2415
e-mail: thawin@kksec.go.th
น.ส.เรียม สังฆจันทร์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์: 08-6852-3377
e-mail: riam@kksec.go.th

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา