บุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
                     
  กลุ่มกฏหมายและคดี      
                 
นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 06-5532-5297
e-mail : jackavut_s@kksec.go.th
      หน่วยตรวจสอบภายใน
   
                   
             
นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์: 08-6230-3650
e-mail: wisit@kksec.go.th
นายสิทธิพล พหลทัพ
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 08-9428-3876
e-mail : sittipon25@kksec.go.th
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
เบอร์ : 08-1749-4873
e-mail : artid.t@kksec.go.th
 
  กลุ่มนโยบายและแผน       กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                   
  กลุ่มบริหารงานบุคค   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
   
           

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา