โครงสร้างบริหาร สพม.ขอนแก่น
   
>> ผู้บริหารสำนักงาน สพม.ขอนแก่น  
>> บุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
      กลุ่มอำนวยการ
      กลุ่มบริหารงานบุคคล
      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
      กลุ่มนโยบายและแผน
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
      กลุ่มกฏหมายและคดี
      หน่วยตรวจสอบภายใน