:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ดาวน์โหลด | ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการศึกษาขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center เป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  2563 ในการนี้ ได้ Online ทางเว็ปไซต์ ที่ https://sites.google.com/a/kksec.go.th/policyandplanninggroup/พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม เอกสารตามที่ปรากฏ

  down_2020Oct19111031.pdf
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มนโยบายและแผน ลงประกาศเมื่อ 19/ต.ค./2563 11:54:31  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login