ดาวน์โหลด | คู่มือปฏิบัติงาน (ถวิล ม่วงสุข)
  

กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็น
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัจและรักษาวินัย
ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแฟง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ

  down_2021Jul30120728.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 30/ก.ค./2564 12:20:28  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา