ดาวน์โหลด | ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการศึกษาขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center เป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในการนี้ ได้ Online ทางเว็ปไซต์ ที่ https://sites.google.com/a/kksec.go.th/policyandplanninggroup/พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม เอกสารตามที่ปรากฏ

  down_2019Apr23020428.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 23/เม.ย./2562 14:42:28  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
 
   

bocoran admin jarwo reverse ip cara deface