:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โรงเรียนคำแคนวิทยำคม มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติกำร ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื้อในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๖๐๐.๐๐ บำท (ห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)

news_2019Jul26010759.pdf
   ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2562 13:39:59  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login