:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
  

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสีหราชโชชัย นำโดยนายอำพร  อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เปิดกิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียน และเป็นการฝึกให้มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ ในกิจกรรมการ   ผจญภัย กรมทหารราบที่ 8 ได้ให้ความอนุเคราะห์ฐานฝึกทหาร พร้อมด้วยกำลังพลทหาร ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

   
 
  ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 02/เม.ย./2564 10:40:11  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login