ข่าวประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญตรูแนะแนวเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแนะแนวด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การแนะแนวยุควิถีชีวิตใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์
  

ขอเชิญตรูแนะแนวเ และผู้สนใจ ข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแนะแนวด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การแนะแนวยุควิถีชีวิตใหม่(New Normal) ด้วยรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 11  กันยายน  2564  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

  news_2021Sep08020953.jpg
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงประกาศเมื่อ 08/ก.ย./2564 14:48:53  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา