ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2565]การเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล โดยผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน
  
            ในสัปดาห์ที่ ๒ ของการเปิดภาคเรียน นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ได้นำผู้บริหารและคณะคุณครู ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภายในเขตอำเภอบ้านฝาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน ในการนี้ เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนในอนาคต

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 27/พ.ค./2565 21:36:52  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา