ข่าวประชาสัมพันธ์ | Pfizer เข็มที่ ๓
  

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

โดยการนำของ นายทศพร ไชยชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ ปานาลาด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด

ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ณ หอประชุมโรงเรียนนนสะอาดวิทยาคาร โดยได้ดำเนินการตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) อย่างเคร่งครัด

  news_2022Jun17020623.jpg
 
  ผู้ประกาศ : โนนสะอาดวิทยาคาร ลงประกาศเมื่อ 17/มิ.ย./2565 14:54:23  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา