ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  

ด้วยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมได้ดำเนินกำรจัดทำประกาศโรงเรียนคำแคนวิทยาคม เรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเชิญชวนผู้สนใจในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ได้ประกาศเชิญชวนฯขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  news_2019Jun11050602.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 11/มิ.ย./2562 17:02:02  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา