ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

โรงเรียนคำแคนวิทยำคม มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติกำร ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื้อในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๖๐๐.๐๐ บำท (ห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)

  news_2019Jul26010759.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2562 13:39:59  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา