ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตโรงเรียนภูผาม่าน
  
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2564  ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนภูผาม่าน นำโดย นายสุรสิทธิ์  บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน  นางสาวธริญา  ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนภูผาม่าน ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

 

  news_2021Nov26121101.jpg
 
  ผู้ประกาศ : ภูผาม่าน ลงประกาศเมื่อ 26/พ.ย./2564 00:03:01  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา