ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการตรวจกำกับติดตามโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
คณะกรรมการตรวจกำกับติดตามโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยมีนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และคณะคุณครูให้การตอนรับและร่วมรับฟังข้อแนะนำจากคณะกรรมการตามรายการแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 17 ข้อ และแนวทางการประเมิน เพื่อรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น 11 ข้อ

 

  news_2021Nov29041117.jpg
 
  ผู้ประกาศ : แวงน้อยศึกษา ลงประกาศเมื่อ 29/พ.ย./2564 16:07:17  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา