ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 33]การตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  
      วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลและคณะกรรมการจาก สพม.ขก ได้ดำเนินการออกตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนฝางวิทยายน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ โดยมีนายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนและคณะปฏิบัติงานเข้าชี้แจงและรับฟังคำแนะนำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ณ ห้องรับรองโรงเรียนฝางวิทยายน

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 01/ธ.ค./2564 17:56:02  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา