ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า เป็นวิทยากรให้ความรู้และตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่วิทยาคม สำหรับเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากการตรวจหาเชื้อผลการตรวจเป็นลบทุกราย
   
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 08/ก.พ./2565 16:08:48  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา