ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  
วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่วิทยาคม รับการนิเทศติดตาม กระกวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ และนางวิไลลักษณ์ ชูสกุล คณะนิเทศอาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมสามารถขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด
   
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 17/ก.พ./2565 10:11:18  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา