ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นางฐิจารีย์ วรรธนะคุณาสิน ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ร่วมประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗) โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายหลักสูตร เนื้อหากระบวนการจัดทำและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องคำนึงและปฏิบัติ

  news_2022Apr04010433.jpeg
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 04/เม.ย./2565 14:00:04  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา