ข่าวประชาสัมพันธ์ | โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น “รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยคณะกรรมการจาก สมศ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบ Zoom Live Streaming ”
  
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น “รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยคณะกรรมการจาก สมศ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบ  Zoom Live Streaming ”  โดยการนำของ นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแวงน้อย และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟัง และตอบประเด็นคำถามจากคณะกรรมการ การชี้แจงแนวทางการประเมินจากคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ WAENGNOI MODEL ผ่านวีดิทัศน์ และการนำเสนอในแต่ล่ะมาตรฐานการจัดแสดงหลักฐานร่องรอยตามมาตรฐานการรับชมภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดไอที สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพม.ขอนแก่น

 

  news_2022May21120546.แวงน้อยศึกษา.jpg
 
  ผู้ประกาศ : แวงน้อยศึกษา ลงประกาศเมื่อ 21/พ.ค./2565 12:37:46  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา