ข่าวประชาสัมพันธ์ | การนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นผ่านระบบออนไลน์
  

9,10,13 กันยายน 2564 การนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ โดยต้นทาง ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยมีโรงเรียนในสังกัดนำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ จำนวน 64 โรงเรียน

  news_2021Sep16040914.jpg
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2564 16:41:14  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา