ข่าวประชาสัมพันธ์ | สพม.ขก อบรมพัฒนาบุคลากร การใช้งานโปรแกรม AMSS++
  

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายจักราวุธ  สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร การใช้งานโปรแกรม AMSS++ ซึ่งกลุ่มอำนวยการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( AMSS++ ) ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART MODEL ของ สพม.ขก ณ ห้องประชุมออนซอนเสี่ยว

  news_2021Sep23050935.ขก อบรมพัฒนาบุคลากร การใช้งานโปรแกรม AMSS++.jpg
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มอำนวยการ ลงประกาศเมื่อ 23/ก.ย./2564 17:16:35  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา