ผลงานวิชาการ | รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขัน หุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ผู้ประเมิน นางสายบัว พิมพ์มหา
  
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขัน หุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
ผู้ประเมิน  นางสายบัว พิมพ์มหา
หน่วยงาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปีที่ศึกษา 2563
 

                                                                                               บทคัดย่อ 
 

             รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 โดยใช้รูปแบบ การประเมินโครงการ CIPP Model ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 44 คน และนักเรียน จำนวน 126 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่ผู้ประเมิน สร้างขึ้นจำนวน 4 ฉบับ และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
             ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
            1. ผลการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรียงลำดับระดับการดำเนินการจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้
               1.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82) โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ (X̅ = 4.95) ประเด็นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน คือ 1) เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (X̅ = 4.81) 2) โครงการส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) (X̅ = 4.81) และ 3) โครงการมีประโยชน์และสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนได้ (X ̅= 4.81) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
               1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.75) โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก/เครือข่ายการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (x̅ = 4.94) สอดคล้องกันในทุกประเด็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
               1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.75) โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การดำเนินกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการเรียนรู้ และหน่วยงานภายนอก (x ̅= 4.91) สอดคล้องกันในประเด็น 1) การวางแผน (Plan) 2) การลงมือปฏิบัติ (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุง (Action) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอน
               1.4 ด้านผลผลิต (Product) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.73) โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ โครงการประสบความสำเร็จ บรรลุวัตุประสงค์ของโครงการ (x̅ = 4.92) สอดคล้องกันในทุกประเด็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน
           2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.82) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.40)
  vchar_2022Apr12010441.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 12/เม.ย./2565 13:02:41  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา