ผลงานวิชาการ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผู้วิจัย นางณภาพร ศรีวะรมย์
  
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
                      โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
 
ชื่อผู้วิจัย         นางณภาพร  ศรีวะรมย์
ปีที่รายงาน      2563
 
บทคัดย่อ
 
           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคด้านการเรียนรู้ และความจำเป็นในการประเมินทักษะและกระบวนการคิด สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสนามบิน 2) เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง                     การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 3) เพื่อทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8A ห้องเรียน IEP โรงเรียนสนามบิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เวลาที่ใช้ทำการทดลองทั้งหมด 16 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ one-group pretest–posttest design และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า
           1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้พบว่า รายงานผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561-2562 จะเห็นว่าคะแนนการสอบในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าทุกสาระ และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบตามสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด จึงเป็นข้อสรุปที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาในสาระดังกล่าว และผลการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสนามบิน พบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด ยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด เน้นเฉพาะ                      การเรียนการสอนและการประเมินเนื้อหาสาระเป็นส่วนใหญ่ ครูจึงปฏิบัติการประเมินไม่ถูกต้องตามหลักการและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ครูเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม     ขาดทักษะในการสร้างและการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเลือกใช้เครื่องมือไม่หลากหลาย เครื่องมือที่ใช้ประเมินไม่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้วัดเน้นการวัดเฉพาะความรู้ ความจำและความเข้าใจ อีกทั้งครูยังขาดทักษะ ความรู้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะและกระบวนการคิดอีกด้วย
           2. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้ การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 64.14/61.67 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย 75.79/74.17 และการหาประสิทธิภาพภาคสนาม 81.56/81.33
            3. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 โดยชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพเป็น 85.74/82.10 และและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) พบว่า ในภาพรวมมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

  vchar_2022Aug14020825.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ลงประกาศเมื่อ 14/ส.ค./2565 14:22:25  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา