:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดี   และวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม จำนวน 21 แผน และแบบสอบถามความ    พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)          ค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)
           ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 
           1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ                  82.78/83.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
           2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8791 แสดงว่านักเรียน    มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8791 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.91
           3. ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น ร้อยละ 83.75 และมีนักเรียนจำนวน 33 คน จากนักเรียนทั้งหมด 40 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.50    มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
           4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ซึ่งจะเห็นว่ามีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                 
           สรุปผลการพัฒนา ทำให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี  

 
   ผู้ประกาศ : แวงใหญ่วิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 19/มิ.ย./2562 20:00:13  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login