:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ...โดย นางณัฐชยา เรืองสุวรรณ.
 

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังน้ ี มีวต ั ถุประสงคเ ์ พื่อพฒ ั นาทก ั ษะการเขียนภาษาอง ั กฤษและพฒ ั นาการเรี ยนการสอน
โดยใชแ ้ นวการสอนเขียนแบบเนน ้ กระบวนการ โดยมีกลุ่มตว ั อยา่ งคือนก ั เรี ยนช้น ั มธ ั ยมศึกษาปี ที่ 5/ 3
โรงเรี ยนขอนแก่นวท ิ ยายน จา นวน 36 คน ที่ เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ซ่ ึงไดม ้ าโดยวธ ิ ี การสุ่ ม
อยา่ งง่ายดว ้ ยการจบ ั ฉลาก เครื่ องมือที่ใชใ ้ นการทดลองประกอบดว ้ ย แผนการจด ั การเรี ยนรู ้จา นวน 3 แผน
แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร และเครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรี ยนการสอนไดแ ้ ก่ แบบทดสอบวด ั ผลสัมฤทธ์ ิทางการเขียนภาษาอง ั กฤษ
ผลการศึกษาพบวา่
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนเขียนภาษาอง ั กฤษตามแนวการสอนเขียนแบบเนน ้ กระบวนการ มี
ข้น ั ตอนการจด ั กิจกรรม 3 ข้น ั ตอน ไดแ ้ ก่ 1 ) ข้น ั ก่อนเขียน นก ั เรี ยนไดว ้ างแผนการทา งาน ฝึ กทก ั ษะผา่ น
กระบวนการคิด การเรียบเรียงข้อมูล การน าเสนองาน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท า
ใหเ ้ กิดความมน ั่ ใจ กลา ้ แสดงออก 2) ข้น ั การเขียน นก ั เรี ยนไดฝ ้ ึ กการใชภ ้ าษาเพื่อการสื่ อสาร การใช้
โครงสร้างทางภาษา นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถปรับปรุงงานเขียนของตนให้สมบูรณ์
รวมท้ง ั แกไ ้ ขและแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของเพื่อน 3) ข้น ั หลง ั การเขียน นก ั เรี ยนสามารถวิเคราะห์
และแกไ ้ ขปรับปรุ งงานเขียนของตน มีพฒ ั นาการในการเขียนมากข้ึนเป็ นที่น่าพอใจ
2. ผลสัมฤทธ์ ิทก ั ษะการเขียนภาษาอง ั กฤษตามแนวการเขียนแบบเนน ้ กระบวนการ โดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีนก ั เรี ยนผา่ นเกณฑร ์ ้อยละ 75 ตามที่กา หนดคิดเป็ นร้อยละ 86.1 1 ซ่ ึงสู งกวา่
เกณฑท ์ ี่กา หนดคือนก ั เรี ยนไม่นอ ้ ยกวา่ ร้อยละ 75 มีคะแนนต้ง ั แต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป

 

vchar_2019Aug06110839.pdf
   ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 06/ส.ค./2562 11:57:39  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login