:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนถาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดย...นางณัฐชยา เรืองสุวรรณ โดย...
 

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังน้ ี มีวต ั ถุประสงคเ ์ พื่อพฒ ั นาทก ั ษะการอ่านและการเขียนภาษาอง ั กฤษและเพื่อ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ งในทก ั ษะการอ่านและการเขียนภาษาอง ั กฤษ ของนก ั เรี ยนช้น ั มธ ั ยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนขอนแก่นวท ิ ยายน ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยกลุ่มเป้าหมายคือนก ั เรี ยนช้น ั
มธ ั ยมศึกษาปี ที่ 5/2 จา นวน 30 คน ไดม ้ าโดยการสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใชใ ้ นการศึกษาไดแ ้ ก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผน เครื่ องมือที่ใชใ ้ นการประเมินตามสภาพจริ งไดแ ้ ก่ แบบทดสอบวด ั
ความกา ้ วหนา ้ ดา ้ นการอ่านออกเสี ยง แบบทดสอบวด ั ความกา ้ วหนา ้ ดา ้ นการอ่านในใจและการเขียน
เครื่ องมือที่ใชใ ้ นการสะทอ ้ นผลการปฏิบต ั ิไดแ ้ ก่ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู แบบบน ั ทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และแบบบันทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนของครู
ผลการศึกษาพบวา่
1. ผลการประเมินการอ่านของนก ั เรี ยนอยใ ู่ นระดบ ั พอใชถ ้ ึงดีมาก มีนก ั เรี ยนที่มีผลการประเมิน
เป็ นที่น่าพอใจคือระดบ ั ดีถึงดี มาก จา นวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.67
2. นก ั เรี ยนมีผลสัมฤทธ์ ิทางการเรี ยนดา ้ นการอ่านในใจและการเขียนเป็ นที่น่าพอใจคือ นก ั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธ์ ิทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 83.1 1 สู งกวา่ เกณฑ์ที่กา หนดไวค ้ ือ ร้อยละ 60 และมีนก ั เรี ยนที่ผา่ น
เกณฑ์ดง ั กล่าวคิดเป็ นร้อยละ 1 00 ซ่ ึงสู งกวา่ เกณฑจ ์ า นวนนก ั เรี ยนที่กา หนดไวร ้ ้อยละ 80

vchar_2019Aug06120837.pdf
   ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 06/ส.ค./2562 12:00:37  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login