ผลงานวิชาการ | การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนโรงเรียนจระเข้วิทยายน(Development Model of Learning Management to Enhance Life and Career Skills for Students of Jarakhe Wittayayon School)
  

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน Admin ที่เคารพ 

       ข้าพเจ้านายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งขอรับการประเมินวิทยฐานะเป็น เชี่ยวชาญ  เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนโรงเรียนจระเข้วิทยายน(Development Model of Learning Management to Enhance Life and Career Skills for Students of Jarakhe Wittayayon School) 

  ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนโรงเรียนจระเข้วิทยายน 

                          (Development Model of Learning Management to Enhance Life and Career Skills for Students of Jarakhe Wittayayon School)

   ผู้วิจัย              นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์

   ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

   สถานที่ทำงาน   โรงเรียนจระเข้วิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

   ปีที่พิมพ์          2562
  vchar_2021Sep16060916.pdf
 
  ผู้ประกาศ : จระเข้วิทยายน ลงประกาศเมื่อ 9/มี.ค./2563 18:18:16  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา