ผลงานวิชาการ | รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้น้อมนำพระบรมราโชบายจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 มาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านจิตอาสา จากการสำรวจปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณวัตรเมื่อปีพุทธศักราช 2560 พบว่า กิจกรรมที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านความเสียสละ รองลงมาได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสามัคคี และด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับผลการวิจัยวลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น (2555 : 133 - 146) ระดับผลสัมฤทธิ์โครงการจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางมดวิทยา พบว่า โรงเรียนควรมีกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและช่วยส่งเสริมจิตอาสาต่อสาธารณะทาให้เกิดความมีน้าใจ เสียสละแบ่งปัน สามัคคี มีความเมตตาต่อกัน นอกจากนั้น วลัยรักษ์ บุญมา (2553 : 62 – 64) ยังพบว่า กระบวนการสร้างจิตอาสา จะต้องทำงานเพื่อส่วนรวมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม บุคคลที่มีจิตอาสาจะต้องสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและท้องถิ่น

  vchar_2020Mar23110330.pdf
 
  ผู้ประกาศ : กัลยาณวัตร ลงประกาศเมื่อ 23/มี.ค./2563 11:48:30  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา