:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้น้อมนำพระบรมราโชบายจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 มาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านจิตอาสา จากการสำรวจปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณวัตรเมื่อปีพุทธศักราช 2560 พบว่า กิจกรรมที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านความเสียสละ รองลงมาได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสามัคคี และด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับผลการวิจัยวลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น (2555 : 133 - 146) ระดับผลสัมฤทธิ์โครงการจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางมดวิทยา พบว่า โรงเรียนควรมีกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและช่วยส่งเสริมจิตอาสาต่อสาธารณะทาให้เกิดความมีน้าใจ เสียสละแบ่งปัน สามัคคี มีความเมตตาต่อกัน นอกจากนั้น วลัยรักษ์ บุญมา (2553 : 62 – 64) ยังพบว่า กระบวนการสร้างจิตอาสา จะต้องทำงานเพื่อส่วนรวมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม บุคคลที่มีจิตอาสาจะต้องสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและท้องถิ่น

vchar_2020Mar23110330.pdf
   ผู้ประกาศ : กัลยาณวัตร ลงประกาศเมื่อ 23/มี.ค./2563 11:48:30  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login