:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบสำอางโมเดล 3) เพื่อทดลองรูปแบบสำอางโมเดล 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตรที่มีต่อรูปแบบสำอางโมเดล ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกัลยาณวัตร จานวน 7,405 คน กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,984 คน โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกแบบสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัญหา, รูปแบบสำอางโมเดล, แบบทดสอบ มี 3 ฉบับ,แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน,แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, แบบประเมินอุปนิสัย, แบบประเมินอัตลักษณ์, แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าทดสอบความแปรปรวน t –test

vchar_2020Mar23110325.pdf
   ผู้ประกาศ : กัลยาณวัตร ลงประกาศเมื่อ 23/มี.ค./2563 11:45:25  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login