ผลงานวิชาการ | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  
 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL LEARNING ACTIVITIES BASED ON  7Es LEARNING CYCLE   ENHANCING CREATIVE THINKING ON DECIMAL
 FOR MATHAYOMSUKSA 1
ภัทร์ภูมิ  เหมบุรุษ (Patphum  Hemburut)
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  3)  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) มีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 42 คน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ 2) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พบว่าผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนพบว่า ด้านความคล่องในการคิดอยู่ในระดับดี ด้านความยืดหยุ่นและด้านความคิดริเริ่มอยู่ในระดับพอใช้
 
Abstract
The objective of this research were 1) To develop mathematics learning activities based on inquiry cycle (7Es) which generate creative thinking in mathematics on decimal for Mathayomsuksa I students; 2) To enhance the students’ mathematical achievement by expecting that no less than 70% of them acquire an average achievement score of more than 70%; 3) To investigate creative thinking in mathematics of the students taking learning activities based on 7Es inquiry learning cycle.  The study was an action research which three learning cycles were divided while there were 42 target students who presently taking the semester 2 of 2019 at Nongnakham Wittayakom school, Khon Kaen Secondary Educational service area 25. The research findings were 1) In term of Mathematics learning activities based on inquiry cycle (7Es) to promote creative thinking in mathematics on decimal of Mathayomsuksa I, 2) In term of the outcome in mathematics learning achievement, them could pass the criteria.  3) Regarding to learning outcomes in creative thinking in mathematics which were divided into three types such as fluency, flexibility and creativity respectively. In term of fluency as higher. In term of flexibility and originality in the fair.
 
คำสำคัญ: รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, ความคิดสร้างสรรค์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Keywords: inquiry cycle (7Es), Creative thinking, Achievement
  vchar_2020Oct30111016.pdf
 
  ผู้ประกาศ : หนองนาคำวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 30/ต.ค./2563 11:14:16  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา