ผลงานวิชาการ | การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองคำวิทยาคม
  
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงตาม
                            หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองคำวิทยาคม
ผู้วิจัย                    นายวสันต์  ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
หน่วยงาน               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่พิมพ์                 2562
 
 
           การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองคำวิทยาคม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียน  สู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (R1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 318 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง   เพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียน หนองนาคำวิทยาคม (D1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (R2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 318 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียน  สู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมหลังการทดลองใช้รูปแบบซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับการศึกษาสภาพในระยะที่ 1 และแบบประเมินคุณลักษณะความพอเพียงของนักเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (D2)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 318 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test แบบ Dependent Samples
        ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
        1.  สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมก่อนการทดลองใช้รูปแบบโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
        2.  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของรูปแบบ ส่วนที่ 3   วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และส่วนที่ 4 เงื่อนไขความสำเร็จ ซึ่งในแต่ละส่วนมีความเหมาะสม            ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านผ่านเกณฑ์         ที่กำหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน
        3.   ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม พบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยรวม    และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ค่าเฉลี่ยระดับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง  เพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยรวมและรายด้านหลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียน     สู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) คุณลักษณะความพอเพียงของนักเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน
        4.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน
        โดยสรุปรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียง   ของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นนวัตกรรมที่เป็นเลิศ มีคุณค่าต่อการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

  vchar_2020Oct30111050.pdf
 
  ผู้ประกาศ : หนองนาคำวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 29/ธ.ค./2563 09:45:30  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา