:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ผลงานวิชาการ  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
รายงานการวิจัย เรื่อง :  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
                                      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ผู้วิจัย   : กฤษณา  วรรณทิพย์  โรงเรียนขามแก่นนคร  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ทำการวิจัย  : 2562

                                                                                                    บทคัดย่อ

            การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ
            ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม/สร้างแรงบันดาลใจ (Prepare & Motivate) ขั้นที่ 2 เผชิญสถานการณ์ (Confront with Real Situation) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ด้วยข้อมูลพื้นฐาน (Analyze Basic Information) ขั้นที่ 4 ลงความเห็นร่วมกัน (Brainstorming) ขั้นที่ 5 การสรุปและประยุกต์ใช้ (Conclude and Apply) และขั้นที่ 6 เผยแพร่สู่ชุมชน (Publicize) (4) สื่อและแหล่งเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล และ (6) ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อความสำเร็จ และผลการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างองค์ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (avr= 4.83, S.D. = 0.58)  2) การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เรียงตามลำดับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 81.60/80.70, 82.28/81.40, และ 82.13/81.90 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/81.48 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 3) การประเมินผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (avr = 34.07,  S.D. = 1.96) สูงกว่าก่อนเรียน (avr = 25.68, S.D. = 3.08) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= -12.28) มีนักเรียนจำนวน 24 คน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
vchar_2020Nov02111114.pdf
   ผู้ประกาศ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงประกาศเมื่อ 02/พ.ย./2563 11:31:14  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login