ผลงานวิชาการ | รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  
เรื่อง               รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
ผู้ศึกษา                 นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา
                              ปีที่ศึกษา              2561
 
บทคัดย่อ
 
               การวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา สภาพ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 616 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผล และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบประเมินผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก มาเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์
                    ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
                    สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (X= 3.58)   ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (X= 2.48) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 1. ด้านบริหารงานฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร          2. ด้านบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ควรดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมการขายสินค้าที่ผลิตโดยนักเรียน  3. ด้านบริหารงานฝ่ายวิชาการ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
                    รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่  1. การจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ  2. การพัฒนาครูโดยใช้ กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกลยุทธ์การนิเทศแบบร่วมพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
                    รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
                          1.  การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนปฏิบัติงานที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการตามนโยบาย แผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และจำเป็น จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                          2.  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง กำหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ กำหนดผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน    8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำสื่อ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                          3. การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน    ผู้วิจัยได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน   ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้   ความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                          4.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดบุคลากรรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

 

  vchar_2021Mar02010333.pdf
 
  ผู้ประกาศ : กัลยาณวัตร ลงประกาศเมื่อ 02/มี.ค./2564 13:37:33  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา