ผลงานวิชาการ | การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  
ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกัลยาณวัตร   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัย                     นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา
ปีที่วิจัย                  2562
 
บทคัดย่อ
 
                    การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการ เพื่อจัดการเรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของโรงเรียน  2) ประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยหรือทรัพยากรในการดำเนินตามโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงจุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ควรแก้ไขในการปฏิบัติงาน 4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  5) ประเมินผลกระทบของโครงการ
                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร   จังหวัดขอนแก่น  จำแนกเป็นครูที่ทำการสอน จำนวน 185 คน คณะกรรมการบริหารโครงการ  จำนวน  12  คน  คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน จำนวน  10 คน นักเรียนปีการศึกษา  2561  จำนวน  630 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  310  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  320  คน โดยได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Startified  Random  Sampling)  และกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ  Krejcie &Morgan  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย   1)  แบบสอบถาม  10  ฉบับ  คือ 1.1) แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  1.2) แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน  1.3)  แบบสอบถามประเมินความพร้อมของปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ  1.4)  แบบสอบถามประเมินกระบวนการของโครงการ  1.5)  แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงานของครูในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.6)  แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงานของครูในด้านการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  1.7)  แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนในด้านการนิเทศการเรียนการสอน 1.8) แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    1.9)  แบบสอบถามประเมินการมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  1.10) แบบสอบถามประเมินสภาพการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนกัลยาณวัตร 2) แบบสำรวจรายการ  จำนวน  3  ฉบับ  คือ  2.1)  แบบสำรวจรายการจำนวนแผนการเรียนรู้  2.2)  แบบสำรวจรายการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียน 0 , ร , มส  ของนักเรียนปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562   2.3)  แบบสำรวจรายการจำนวนผลการเรียนดีเด่น รางวัล และเกียรติบัตรของนักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนกัลยาณวัตร  ที่ได้รับมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.40 – 0.81  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.89  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าดรรชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการประเมินพบว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน ปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  ความพร้อมในการวางแผนความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  ความพร้อมของอาคารสถานที่ การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน มีความเหมาะสมหรือความเพียงพอในแต่ละข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ กระบวนการดำเนินตามโครงการโดยส่วนรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับ   สูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยทุกด้านในปีการศึกษา  2562 สูงกว่าปีการศึกษา  2561
                    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าระดับการปฏิบัติของครู ในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา  สภาพการปฏิบัติงานของครูในด้านการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนในด้านการนิเทศการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจจำนวนแผนการเรียนรู้ของครู มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาและ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเท่ากับเกณฑ์ความพึงพอใจ  ระดับความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของนักเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรวมทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ สภาพการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนกัลยาณวัตร   โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา สูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ
ประเมินผลกระทบต่อโครงการพบว่า นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนได้ รับรางวัลและเกียรติบัตร  จำนวนมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาและนักเรียนได้ผลการเรียน 0, ร และ มส หลังการพัฒนาน้อยกว่าก่อนการพัฒนา

 

  vchar_2021Mar02010319.pdf
 
  ผู้ประกาศ : กัลยาณวัตร ลงประกาศเมื่อ 02/มี.ค./2564 13:40:19  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา