ผลงานวิชาการ | การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผู้วิจัย   นางสิรินันฺท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์ 043-255368 โทรสาร 043-255367 มือถือ 089-5762053 e-mail: saosirinan2561@gmail.com
ปีที่วิจัย พ.ศ.2562
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพและความต้องการการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออ   ทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทั้งสิ้น 64 โรงเรียน จำนวน 3,149 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การประเมิน การทดสอบและบันทึกผลการนิเทศเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบทดสอบ แบบบันทึกผลการนิเทศชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง และแบบประเมินรูปแบบการนิเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
1. สภาพและความต้องการรูปแบบการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า มีข้อมูลความต้องการจำเป็นที่นำมาสู่การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 สภาพในการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก พบว่า โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมภายใต้การบริหารจัดการตามโครงสร้างซีท (SEAT) แต่มีปัญหาและความต้องการที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาอย่างเร่งด่วน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร  2) ด้านความรู้ในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษ  และ 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ ประเด็นที่ 2 สภาพการนิเทศการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก พบว่า มีการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งการนิเทศพบปะเผชิญหน้าและการนิเทศออนไลน์ มีการนิเทศภายในของสถานศึกษา แต่การนิเทศดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีคู่มือและเครื่องมือในการดำเนินงานนิเทศที่ชัดเจน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครู และการติดตามผลเป็นระยะๆ และประเด็นที่ 3 ความต้องการรูปแบบการนิเทศในการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก พบว่า โรงเรียนมีความต้องการรูปแบบในการนิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งรูปแบบในการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกที่ผู้บริหารและครูต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาความรู้ในการจัดการศึกษาพิเศษแก่บุคลากร 2) ด้านสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก และ3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า รูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมเรียกว่า รูปแบบการนิเทศแบบ 4 co ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 collaboration and co-planning (ร่วมวิเคราะห์และวางแผน) องค์ประกอบที่ 2 cooperation (ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติ) องค์ประกอบที่ 3 co-measure and refection (ร่วมวัดประเมินสะท้อนผล) และองค์ประกอบที่ 4 co-development (ร่วมคิดค้นวิธีปรับปรุงพัฒนาพายั่งยืน)

3) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า มีผลการใช้รูปแบบการนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1.การนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร และครูต่อการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก 2.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจในรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง อยู่ในระดับมาก  4.ผู้บริหาร และครูปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 5.ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกอยู่ในระดับมาก 

 

  vchar_2021Mar17100301.ขก.pdf
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงประกาศเมื่อ 17/มี.ค./2564 10:40:01  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา