ผลงานวิชาการ | รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัย นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  
 
ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษา
               ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
               การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้วิจัย       นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26                
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการรายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อประเมินผลโครงการนิเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อประเมินผลศักยภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาศักยภาพครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 35 คน ครูผู้สอน 280 คน ละนักเรียน 210 คน ครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบบันทึกการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และิเคราะห์เชิงเนื้อหา
         ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินผลโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการประเมินผลศักยภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาศักยภาพครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน
 
 
Title     Supervisory evaluation report for teachers' potential evelopment according 
            to educational standards  basic for internal quality assurance of educational
  institutions the  Secondary Education Service Area  26
Researcher   Mrs. Nawapad Namphuttha , Senior Professional supervisor, 
            The Secondary Educational Service Area  26     
                  
Abstract
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ
 
         ความสำเร็จงานวิจัยฉบับนี้ลุล่วงอย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากได้รับความดูแล เอาใจใส่ 
การให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจแก้ไข และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอจาก นางสุภาวดี สายรัตน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  
         ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ถีอาสนา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิติอัมพร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.วิชัย กันหาชน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ นายสำลี รักสุทธิ 
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยนี้อย่างเที่ยงตรง
         ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ข้าราชการบำนาญ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.นิคม ชมภูหลง ข้าราชการบำนาญ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
และนายกิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ได้กลั่นกรองผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาไทยที่กรุณาให้ข้อมูล
และร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         ขอกราบขอบพระคุณ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และนายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ให้ความเมตตา ช่วยเหลือในด้านการตรวจสอบเนื้อหาจนสำเร็จ
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง และขอขอบคุณ ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ,
ดร.เอมอร จันทนนตรี, นายอภิชาต เข็มพิลา, นางอรชุมา ด้วงช้าง, นางสุทิน สุทธิเจริญ และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจพิสูจน์อักษรด้วยความอดทนตั้งใจในงานวิจัย ฉบับนี้ 
นวพรรดิ์  นามพุทธา
         คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
แด่บิดา มารดา ครู  อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
                                                                                                                           
  vchar_2021May28010546.tulu 1 บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ up5.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 28/พ.ค./2564 13:25:46  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา