ผลงานวิชาการ | การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  

รายงานการวิจัย :   การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ผู้รายงาน        :    บุญเหลือ  ทองอ่อน
ปีที่วิจัย        :     2563

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ และระดับคุณภาพสมรรถนะในกิจกรรมพัฒนาครู 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 6) เพื่อศึกษาความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 163 คน ใช้ แบบสอบถาม/ประเมิน แบบศึกษาและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูลสู่การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และค่าสหสัมพันธ์ (r) โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ

ผลการวิจัยพบว่า :
1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. กระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักคิดและพิจารณาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านฐานคิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคติฐานประสิทธิภาพการจัดแหล่งเรียนรู้/ ฐานการเรียนรู้ สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประสิทธิภาพการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายขยายผล สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ระดับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ครูมีคะแนนหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 10.88 และระดับสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ปี 2563 สูงกว่า ปี 2562 เฉลี่ยร้อยละ 7.67
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

  vchar_2021Sep20060937.pdf
 
  ผู้ประกาศ : พล ลงประกาศเมื่อ 01/ก.ย./2564 18:14:37  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา