ผลงานวิชาการ | รายงานผลการพัฒนากระบวนารบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา
  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและวิธีการปฏิบัติตามกระบวน การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา 2. เพื่อสร้างกระบวนการ บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชาและประเมินความเหมาะสม 3. เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา และ 4. เพื่อประเมินผลการใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากร จานวน 50 คน คณะกรรมการนักเรียนจานวน 15 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถาม ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความต้องการและวิธีปฏิบัติตามกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา ขั้นตอนที่ 2 สร้างกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชา และขั้นตอนที่ 4 ประเมินการนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศาสตร์พระราชาไปใช้

  vchar_2021Sep08050904.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 08/ก.ย./2564 05:20:04  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา