ผลงานวิชาการ | การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
  
ผู้วิจัย             นางฎัฎฐากาญจน์  พรหมประโคน
ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2563
 
บทคัดย่อ
 
              การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายใน  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัด   การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง และ 4) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 215 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 97 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)
              ผลการวิจัย พบว่า
                   1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีความรู้ตามหลักสูตร โดยการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งพบว่าครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านการนิเทศภายในเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นใช้กระบวนการนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวง ศึกษาธิการได้กำหนดไว้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาใน  การนิเทศภายใน ด้านกระบวนการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และระดับปานกลาง 4 ด้าน ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการนิเทศภายในในด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
              2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่หลากหลายแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีชื่อว่า "PAKAN  Model" ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย P: Planning=วางแผน A: Action=ปฏิบัติ K: Knowledge = สร้างความรู้ A: Application =ประยุกต์แนวคิดและนำไปใช้และ N : Need = ประเมินในสิ่งที่ต้องการ ในกระบวนการนิเทศภายใน ทั้ง 5 ด้าน โดยนำไปดำเนินการตามขั้นตอนจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นกิจกรรมในการดำเนินการพัฒนารูปแบบต่อไป และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.47, S.D. = 0.10)  
              3. ผลการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ได้มีการนำรูปแบบไปใช้โดยการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา หลังดำเนินการพัฒนารูปแบบมีผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.39, S.D. = 0.55)

            4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง พบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนต่อรูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.40, S.D. = 0.53) และผลการสอบถามความพึงพอใจครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อรูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.36, S.D. = 0.55)

  vchar_2022Jan10090111.pdf
 
  ผู้ประกาศ : โคกสีพิทยาสรรพ์ ลงประกาศเมื่อ 10/ม.ค./2565 21:49:27  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา