ผลงานวิชาการ | รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
  
ชื่อผู้ประเมิน     นางฎัฎฐากาญจน์  พรหมประโคน
ปีการศึกษา      2563
บทคัดย่อ
 
               รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ด้านบริบท 2) ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ด้านกระบวนการ และ 4) ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 118 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ครู จำนวน 11  คน และนักเรียน จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ที่เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.64-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
               ผลการประเมิน  พบว่า
                   1. บริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอน   คุรุราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.51, S.D.= 1.05)
                   2. ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียน     บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53, S.D.=1.02 )
                   3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.55, S.D.=1.01)
                   4. ผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านคำบอน   คุรุราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.54,S.D= 1.04)
  vchar_2022Jan10090142.pdf
 
  ผู้ประกาศ : โคกสีพิทยาสรรพ์ ลงประกาศเมื่อ 10/ม.ค./2565 21:52:42  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา