ผลงานวิชาการ | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR
  

แบบฝึกทักษะการอ่านกาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4RR Book 1 : School เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทักษะการว่านกาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นคู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอ่าน สร้างความเพลิดเพลินในการอ่าน ฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ สามารถจับใจความสำคัญ วิคราะห์ความ สรุปความ ความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง ที่อ่านได้ และยังสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  vchar_2022Feb08020220.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 26/ม.ค./2565 11:07:20  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา