ผลงานวิชาการ | แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔
  

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เนภาระงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นคู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน สามารถนำไปฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเจตดติที่ดีต่อวิชาภายาอังกฤษและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

Book I : Personal Identification

Book II : Health

Book III : Free Time and Entertainment

Book IV : Celebration

Book V : Famous People

Book VI : Biography

 

ผู้รายงานหวังว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นประโยชน์ต่อ การเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนอังกฤษของนักเรียนด้วยความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

  vchar_2022Feb08020221.pdf
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 26/ม.ค./2565 11:13:21  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา