ผลงานวิชาการ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  
 
 

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ       หาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นายอภิชาติ  บุญล้อม
สาขาวิชา            ฟิสิกส์
ปีที่ศึกษา            2564
 
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  จำนวน  19  คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  โรงเรียน               สาวะถีพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล จำนวน  5 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 7 แผน ประกอบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ของไหล  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (dependent t-test)   
           ผลการศึกษา  พบว่า 
           1.  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพรายเล่มสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2 = 80/80) ทุกเล่ม โดยมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพรายเล่ม เท่ากับ 84.80/83.58 หลังจากใช้ชุดการเรียนทั้ง 5 เล่มพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวม มีค่าเท่ากับ 83.58/84.74 แสดงว่าชุดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
           2. ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7007 หมายความว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7512 คิดเป็นร้อยละ 75.12  
           3. นักเรียนที่เรียนด้วยการชุดเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
 
 

           4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61)

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vchar_2022Feb25030204.pdf
 
  ผู้ประกาศ : สาวะถีพิทยาสรรพ์ ลงประกาศเมื่อ 25/ก.พ./2565 15:42:04  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา