@ Personnel Management SESAO 25 : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25
banner image
 
Personnel Management SESAO.25 : Hot Update!!
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
เอกสารตามรายการที่แนบ
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เอกสารตามรายการที่แนบ
ตัวอย่าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ตัวอย่าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
แบบฟร์อมกรอบวงรอบการประเมิน/คุณสมบัติผู้รับการประเมิน
แบบฟร์อมกรอบวงรอบการประเมิน/คุณสมบัติผู้รับการประเมิน ว21