@ Personnel Management SESAO 25 : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25
banner image
 
Personnel Management SESAO.25 : Hot Update!!
แบบคำขอลาออกจากราชการ
แบบคำขอลาออกจากราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มไปต่างประเทศ
สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
เอกสาร พรบ. เกี่ยวกับการศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่3)
เอกสาร พรบ. เกี่ยวกับการศึกษา
awd อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2561