@ Personnel Management SESAO 25 : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25
banner image
 
Personnel Management SESAO.25 : Hot Update!!
แนวทางการจัดเอกสารใส่แฟ้มเพื่อรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แนวทางการจัดเอกสารใส่แฟ้มเพื่อรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
แนวทางปฏิบัติการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560
แนวทางปฏิบัติการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560
คู่มืองานธุรการ
คู่มืองานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการเลื่อนวิทยฐานะ
เอกสารประกอบและคู่มือการเลื่อนวิทยฐานะ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
เอกสารเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ