@ Personnel Management SESAO 25 : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25
banner image
 
Personnel Management SESAO.25 : Hot Update!!
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
เอกสรตามรายการที่แนบ
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
เอกสารตามรายการที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เอกสารตามรายการที่แนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารตามรายการที่แนบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
เอกสารตามรายการที่แนบ