@ Personnel Management SESAO 25 : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25
banner image
 
แนะนำบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
:: หน้าหลัก > แนะนำบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางนวลอนงค์  จินดาภู
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
น.ส.สายชล  มนต์ช่วย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอังคณา  เคหะฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.ปาริชาติ  วงษ์ลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.บุญโฮม จอมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.อังคณา  ธงชัย
พนักงานพิมพ์ดีด
นายอริยภาพ ดิลกลาภ
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ขวัญฤทัย  วิโย
บุคลากรปฏิบัติงาน
น.ส.เดือนเพ็ญ ลุนลา
ครูอัตราจ้าง ช่วยราชการ
     
นางชลิตา เดชบำรุง
พนักงานพิมพ์ดีด