บทสรุปการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 25) : PLC-KKSec 25 Model (ระยะที่ 1)
[คลิกดูบทสรุป]